زندگی نامه

زند گينامة علمی

پروفسور داريوش فرهود

75 سال زندگانی پر تلاش و پر بار

پدر علم ژنتیک ایران     فخر ایران زمین

…………………………………………..

 • دکتری پزشکی(MD) از دانشگاه ارلانگن، آلمان (1969).
 • دکتری ژنتيک انسانی و انسان شناسی (PhD) از دانشگاه ماينس، آلمان (1972).
 • ليسانس روانشناسی (BS) از دانشگاه ماينس، آلمان (1973).
 • پروفسوری در ژنتيک پزشکی (Prof) از دانشگاه مونيخ، آلمان (1991).
 • بنيانگذار، استاد و مدير گروه ژنتيک انسانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1352 تا 1382).
 • بنيانگذار و رئيس کلينيک ژنتيک، تهران (1354 تا کنون).
 • بنیانگذار مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی و مشاورة ژنتیکی، زایشگاه خیابان مولوی (1356)
 • بنیانگذاری شیوة نوین ارائة خدمات در زمینه‌های مشاورة ژنتیک، ژنتیک پزشکی، ژنتیک بالینی در ایران (1352)
 • بنیانگذاری آموزش و پژوهش در زمینة انسان‌شناسی زیستی در ایران (1353)
 • بنیانگذاری پژوهش‌های گسترده در زمینة رشد و نمو در ایران (1358)
 • بنیانگذاری پژوهش و ارائة خدمات در زمینة انتخاب جنسیت فرزند، پیش از لقاح در ایران (1360)
 • کارشناس رسمي رشته ژنتيک انسانی، سازمان جهانی بهداشت، ژنو (1355 تا کنون).
 • عضو کميته ” اخلاق در ژنتيک پزشکی” سازمان جهانی بهداشت، ژنو (1373 تا 1380).
 • عضو پيوسته و دائمی فرهنگستان علوم جهان سوم، تريست، ايتاليا (از1375).
 • عضو کميته ملی ” اخلاق زيستی” کميسيون ملی يونسکو- ايران (1382 تا کنون).
 • عضو پيوسته و دائمی فرهنگستان علوم پزشکی ايران، تهران (از 1385).
 • استاد مدعو، مرکز کودکان معلول ذهنی، دانشگاه مونيخ، آلمان (1369 تا 1370).
 • کشف و گزارش گونه جديدی از ترانسفرين انسان “ترانسفزين ايران” (1367)
 • کشف و گزارش يک بيماری جديد ژنتيکی ” مولتيپل سينوستوزيس شديد” در يک دودمان بزرگ ايرانی (1378)
 • تقدير نامه رئيس دانشگاه تهران به مناسبت” خدمات پژوهشي بسيار ارزشمند” (1364)
 • تقدير نامه وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی به مناسبت” کوشش در اعتلای بهداشت کشور” (1369)
 • جايزه علمی جشنواره جهانی خوارزمی، در پژوهش (1369)
 • دو جايزه و لوح افتخار جشنواره ابن سينا، در پژوهش (1378و 1382)
 • جايزه و لوح افتخار جشنواره رازي، در انتشارات (1387)
 • جايزه و لوح افتخار، براي سردبيري فصلنامه انگليسي زبان “بهداشت ايران” ( مجله ممتاز بين المللي)، (1388)
 • لوح افتخار رياست محترم جمهوري،به مناسبت” تلاش هاي خالصانه و آثار ارزشمند و خلاقانه در طول دوران             خدمت” (1389)
 • لوح افتخار دانشكده بهداشت براي “كوشش خستگي ناپذير در راستاي اعتلاي دانشكده” (1389)
 • لوح افتخار دانشكده بهداشت براي” سي سال مديريت و سر دبيري مجله بهداشت ايران” (1389)
 • لوح افتخار بیست و ششمین جشنوارة جهانی خوارزمی (1391)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..مدير مسئول و سردبير ” مجله بهداشت ايران” به زبان انگليسی (1360 تا کنون)

 • سردبیر مجلة محیط‌شناسی (1365 تا 1368)
 • مدیر مسئول مجلة علم، طبیعت، حیات (1377 تا 1382)
 • مدير مسئول و سردبير ” مجله بهداشت جهان” به زبان  فارسی (1378 تا کنون)
 • سردبير ” مجله کودکان استثنائی” (1380 تا کنون)
 • سردبير ” مجله  اخلاق در علوم و فنا وری” (1384 تا کنون).
 • سردبير ” مجله  تعليم و تربيت استثنايي (1384 تا کنون).
 • عضويت در چندين انجمن علمی (از 1350 تا کنون).
 • عضو شورای نويسندگی، چندين مجله علمی- پژوهشی (از 1353 تا کنون)  .
 • عضو شورای زیست‌شناسی دانشنامة بزرگ فارسی (1372 تا 1376)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. دبير انجمن ژنتيک ايران (1353 تا 1360).

 • موسس و رئيس انجمن تالاسمی ايران (1365 تا 1369).
 • دبير انجمن بهداست ايران (1366 تا 1380).
 • عضو کميته داوران جشنواره جهاني خوارزمی (1379 تا کنون).
 • عضو موسس و هيا ت مديره انجمن ايرانی اخلاق در  علوم و فنا وری (1384 تا کنون).
 • عضو کمیتة کشوری پیشگیری از بیماری‌های ژنتیکی (1371 تا 1382)
 • انتشار بيش از يکصد و هفتاد مقاله علمی- پژوهشی به زبان انگليسی (از1350 تا کنون).
 • انتشار بیست و پنج جزوة درسی (ژنتیک انسانی، ژنتیک پزشکی، ژنتیک جمعیت، رفتارشناسی و اکولوژی انسانی)
 • ارائه  بيش از دويست و سی مقاله در کنگره های  علمی- تخصصی داخل و خارج کشور (از1350 تا کنون).
 • راهنمايی بيش از يکصد پايان‌نامه  (تخصصی، دکتری و کارشناسی ارشد) و پروژه‌های تحقيقاتی. (از 1352 تا كنون)
 • عضو گروه نگارندگان ” واژه نامه زيست شناسی “( انگليسی، فارسی) حدود بيست هزار واژه (1360تا 1369).
 • عضو گروه نگارندگان ” واژه‌نامه پنج‌زبانه زيست‌شناسی” (انگليسی، فارسی، آلمانی، فرانسه، اسپانيايی) (1372تا 1380).
 • ناظر، مشاور و همکار پروژه ” طرح ملی ژنوم انسان در جمعيت های مختلف ايرانی” (1381 تا 1385).
 • بررسی فراوانی ژن‌های کانکسين 26 و پژواکين در کودکان ناشنوا، در اقوام مختلف ايرانی” ( 1381 تا کنون).
 • تدریس در بیش از دویست کلاس درس، در دورهةهای کارشناسی ارشد و دکتری و تخصصی
 • آموزش بیش از بیست هزار دانشجوی رشته‌های مختلف پزشکی و علوم زیستی

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 از گفته‌های پروفسور داریوش فرهود:

آن‌ها که همیشه پا روی جای پای دیگران می‌گذارند، هرگز جای پایی از خود به یادگار

نخواهند گذاشت.”

مدارک علمی دکتر داریوش فرهود