آبان 9, 1402

داروی همۀ دردهای زندگی،

مهربانی و همدلی است.

اشتراک گذاری : Array